Onderzoek naar de kenmerken en resultaten van resultaatgerichte organisaties.

Iedere ondernemer en manager wil zijn onderneming graag op koers houden. De continuïteit waarborgen en liefst en vooral ook groeien.  Daarbij wil hij of zij om kunnen gaan met sterk en snel veranderende omgevingen, snel opkomende globale concurrenten en het toepassen van steeds nieuwere technologieën. Het is dan ook logisch dat er veel belangstelling bestaat voor de kenmerken van een resultaatgerichte organisatie. En niet in de laatste plaats, welke resultaten kunnen dan worden gehaald?

Er wordt dan ook niet voor niets veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven. Zowel in (populaire) managementliteratuur als in wetenschappelijke publicaties    

Aan de publicaties heb ik zelf ook een steentje bijgedragen. In eerste instantie met de boeken  “Resultaatgericht organiseren, managen en werken” en “Boem!Voort”. Daarna heb ik samen met Dick Bijl het boek “Resultaatgericht Organiseren” geschreven. Dit boek was een reactie op het vaak mislukken van zogenaamde "Het Nieuwe Werken" trajecten. Bij de voorbereiding  (ruim 2 jaar!) hebben we 250 jaar organisatieliteratuur doorgenomen en kwamen tot de onderbouwde conclusie dat het effectief toe gaan passen van een andere (nieuwere) manier van werken vooral een organisatievraagstuk is en minder afhankelijk is van de gebruikte technologieën.

Onderzoeksvragen

Terug naar de eigenaren, directeuren en managers die interesse tonen in Resultaatgericht Organiseren. Als zij interesse tonen in RGO-organisaties zijn zij vooral geïnteresseerd in drie vragen:

  • Wat zijn de succesfactoren?
  • Wat zijn de faalfactoren?
  • Wat zijn de concrete resultaten?

Inventarisatie

Om die vragen goed te kunnen beantwoorden kunnen we uiteraard uit eigen advieservaringen vertellen. Maar daarnaast is het waardevol om te kijken wat er nog meer onderzocht en gepubliceerd is over dit onderwerp.  En er is veel over gepubliceerd! Probleem is echter dat er veel verschillende termen worden gebruikt wat vergelijken soms moeilijk maakt. Sommige termen hebben dezelfde inhoud en andere schampen aan de betekenis.

Om onze eigen uitkomsten en die van anderen te kunnen vergelijken was nader onderzoek nodig.

Allereerst uiteraard een inventarisatie van mogelijk relevante boeken en artikelen.

Managementboeken werden vooral gevonden in onze eigen bibliotheek, door verwijzingen in artikelen en andere managementboeken en door gericht te zoeken op internet.

Artikelen werden vooral gevonden via verwijzingen, de EBSCO Information Service en de Harvard Library.

Voor een overzicht wordt er verwezen naar de volgende internetpagina’s:

-       geraadpleegde artikelen

-       geraadpleegde boeken

Onderzoek

Per boek en artikel is gekeken of de beschreven uitkomsten vallen binnen de door ons gehanteerde definitie van een RGO-organisatie:

Een RGO-organisatie is een organisatie die betere financiële en niet financiële resultaten realiseert dan vergelijkbare organisaties over een periode van tenminste 3 jaar.

 

Overblijvende artikelen en publicaties zijn verder geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:

1.    Het boek of artikel gaat specifiek in op een of meerder kenmerken van een Resultaatgericht Organisatie.

2.    Er worden behaalde resultaten beschreven en gedocumenteerd.

3.    Er zijn voldoende gegevens gebruikt om conclusies te kunnen trekken.

4.    De resultaten betreffen vooral de periode na 2000. (Voor deze periode is gekozen omdat de technologische ontwikkelingen vooral in deze eeuw zijn weerslag kreeg binnen organisaties).

Daarnaast werd gebruik gemaakt van de site doorlichting.nl. Deze site wordt gebruikt door bedrijven om te analyseren in hoeverre hun organisatie inderdaad resultaatgericht is georganiseerd. Enerzijds de basisdoorlichting die individueel kan worden ingevoerd. Anderzijds de uitgebreide doorlichtingen die door meerdere lagen van een organisatie worden ingevuld en vergeleken. De resultaten van meer dan 3200 geanonimiseerde respondenten (verdeeld over 780 organisaties) zijn daarbij geanalyseerd. Bijkomend voordeel van dit onderzoek is dat er benchmarking mogelijk was over de verschillende branches.

 

(Uiteindelijk hebben er 7 mensen aan het onderzoek gewerkt in de periode 2010-2017)

 

Vervolgens is gekeken wat de rode draad en overeenkomsten zijn.

Resultaten

Het onderzoek heeft uiteindelijk inzicht gegeven in twee zaken (volg de link voor de resultaten):