Wat is resultaatgericht organiseren?

Resultaatgericht Organiseren is een manier van werken waarbij het resultaat vooropstaat. Niet alleen financiele resultaten, maar alle resultaten die de gehele bedrijfsvoering dekken en die de missie en visie van de onderneming mogelijk maken. Die resultaten worden uitgedrukt in verschillende soorten doelstellingen.

Doelen die gelden voor de organisatie als geheel en die worden doorvertaald naar alle lagen van de organisatie. Zodoende ontstaat er een cascadering van doelen.

 

Het formuleren van doelstellingen alleen is niet genoeg. Ook zal er gekeken moeten worden of de doelstellingen ook zijn of worden gehaald. En als ze niet worden gehaald wat er aan bijsturing plaats kan vinden of wat er geleerd kan worden voor de volgende keer. Dit is alleen mogelijk als de zogenaamde PDCA-cyclus wordt toegepast en ook daadwerkelijk wordt gesloten. 

 

Dat wil zeggen dat niet alleen de P van planning (Plan) en D van Do worden gedaan, maar ook daadwerkelijk wordt gecontroleerd (Check) en dat met het resultaat ook daadwerkelijk iets wordt gedaan (Act). Vaak worden de Check en Act gezien als iets negatiefs, iets waar menig manager niet om staat te springen. Niet in de laatste plaats omdat het hem of haar niet populair zou maken bij de medewerkers of lager leidinggevenden. Dat is jammer want het levert juist veel verbeterpunten op. En juist deze verbeterpunten zijn essentieel voor de continuïteit van de onderneming.