Een strategie concreet maken.

Resultaatgericht Organiseren is te beschrijven als het werken met afgesproken doelen. Eenmaal gedefinieerd is het aan de managers en hun medewerkers om dit uit te voeren.

 

Het gaat dan niet alleen om de doelen van een afdeling of een team, maar ook om de onderlinge samenhang. Als Resultaatgericht Organiseren goed is ontwikkeld en ingevoerd ontstaat er een cascadering van doelen. Doelen waarvan met enige regelmaat wordt gecontroleerd of deze ook zijn of worden gehaald en of er bijstellingen noodzakelijk zijn.

Als het goed is zijn de doelen van een organisatie-onderdeel afgeleid van de doelstellingen op het steeds hoger gelegen onderdeel. Op het hoogste  niveau zullen de doelen te maken hebben met:

1. De strategie die het bedrijf heeft.

2. Het rendabel zoeken vinden en behouden van klanten (dat levert immers winst op en daarmee continuïteit)

En deze hebben (uiteraard) een relatie.  De gekozen strategie zal immers uiteindelijk leiden tot doelstellingen die te maken hebben met de manier waarop het rendabel zoeken, vinden en behouden van klanten vormt wordt gegeven.

Een goede strategie is essentieel voor een bedrijf op lange termijn. Echter heeft het nadenken en filosoferen over de strategie het gevaar dat deze niet concreet genoeg wordt gemaakt. Om dit te voorkomen kan de OGSM methode worden toegepast.

 

OGSM

OGSM is een van Japanse management methode die is gebaseerd op een combinatie van de “Management by Objectives”-filosifie van Peter Drucker en de Plan-Do-Check-Act methode van Deming. Het biedt organisaties een systematisch en gedisciplineerd, maar eenvoudig proces om een bedrijfsstrategie te ontwikkelen, te communiceren en in praktijk te brengen. Het stelt de verschillende organisatieonderdelen in staat te focussen op een beperkt aantal belangrijke doelen.

Objectives

Het OGSM begint met een duidelijke en krachtige verwoording van het kwalitatieve doel (Objective) van de organisatie. Het geeft aan waar de organisatie wil staan aan het eind van een bepaalde periode. Dit kan één jaar zijn, maar ook drie jaar zijn. Omdat de Objective leidend is voor alles wat volgt is het belangrijk dat alle betrokkenen hier overeenstemming over hebben. De Objective is het punt op de horizon dat de organisatie wil bereiken. Een goede objective voldoet aan de volgende criteria: 

·      Hij moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar 

·      Hij moet intellectueel juist zijn en emotioneel aantrekkelijk 

·      Het halen van de objective moet leiden tot volledige tevredenheid. 

Een objective van een Japanse reiswebsite zou kunnen zijn: marktleider worden binnen de Nederlandse markt voor reizen en vakanties naar Japan.

Goals

Een plan wordt gemaakt om het te realiseren. Dus is het belangrijk om aan het eind van de rit wel te weten of de doelstelling is behaald. Maar ook  om op tijd te kunnen bijsturen indien nodig. Dit betekend dat er harde cijfers moeten zijn waarmee de organisatie de objective denkt te behalen. Dit zijn eigenlijk de KPI’s. Deze zullen per afdeling verschillen maar samen het einddoel verwerkelijken. Duidelijke doelen zijn doelen die  SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) zijn.

SMART doelen zorgen voor focus.
Voorbeelden van Goals die ons objective verwezenlijken zijn:

·      Binnen de aankomende 12 maanden, stijgt ons organische marktaandeel in Google 12% tegenover de grootste concurrent.

·      Binnen de aankomende 6 maanden, stijgen de organische CTR’s (click through ratio) met 4% gemiddeld op alle relevantie Japan reizen keywords in Google.

·      Binnen de aankomende 5 maanden, stijgt de gemiddelde “time spent” op de website met 10% tegenover de afgelopen 5 maanden.

Strategies

Wanneer het objective en de goals van de organisatie duidelijk zijn kan er nagedacht worden over de strategieën om deze doelen te verwezenlijken. Deze strategieën zullen stuk voor stuk aansluiten op de goals van de OGSM en daarmee het einddoel van de organisatie of afdeling dichterbij brengen. Beschrijf daarom kort een aantal manieren en methodes waarmee de afdeling zijn doelen zou kunnen verwezenlijken. Kies uiteindelijk wat de beste strategie is.

Enkele strategieën die aansluiten bij de doelen van onze Japanse reiswebsite zijn;

·      Door technische SEO optimalisaties en linkbuilding zal ons organische aandeel in Google stijgen.

·      Door het optimaliseren van meta title’s en descriptions en het implementeren van rich snippets zal de CTR van onze belangrijkste keywords over Japan reizen in Google stijgen.

·      Door de UX (User Experience) te verbeteren zal de engagement op de website toenemen en de gebruikers langer op de website doen verblijven.

Measures

Zijn de strategieën bepaald, dan is het van belang om te meten of iedere strategie op koers ligt of wordt gehaald. Door de doelen en strategieën te kwantificeren is het makkelijk om het succes te meten aan de hand van harde cijfers. Het is niet altijd mogelijk om de voortgang direct te meten, maar dan zijn er indirecte metingen mogelijk bijvoorbeeld kwaliteitsmeasures, tijdsperiode of het behalen van plannen en deadlines.

Zijn de metrics eenmaal duidelijk dan is het mogelijk om de voortgang van de strategie op een enkel A4tje weer te geven, zodat alle betrokkenen (directie, managers en medewerkers) weten wat de stand van zaken is en weten waar ze aan toe zijn.


Het formuleren en realiseren van de strategie is niet alleen iets voor het management of de bovenste laag van de organisatie. Het zal moeten worden doorvertaald naar de verschillende afdelingen, teams en medewerkers. Net als bij de “normale” doelstellingen in een bedrijf zal er bij het definiëren en uitvoeren van de strategie ook sprake zijn van een cascadering.

Strategische doelen zullen in de regel los staan van operationele doelstellingen. Operationele doelen zijn de doelen die dag-dagelijk (moeten) worden gerealiseerd. Strategische doelen kunnen gezien worden als ontwikkeldoelen en zullen een aanvulling zijn op de operationele doelstellingen. Twee type doelstellingen die alle twee gerealiseerd moeten worden. De een voor de continuïteit op de korte termijn en de ander voor de continuïteit voor de lange(re) termijn.