Bevlogen medewerkers

Om groei te bewerkstelligen zijn medewerkers cruciaal. Zij moeten uiteindelijk het werk doen en hebben veelal de contacten met klanten. Tevreden medewerkers zouden dan tot tevredener klanten moeten leiden.  Maar uit het klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) blijkt dat klanten hier in de praktijk maar weinig van merken!  Er is namelijk een groot verschil tussen een medewerkers die ‘tevreden’ is en een medewerker die ‘bevlogen’ is!

Tevreden medewerkers

Een tevreden medewerker is content met zijn werkomgeving, arbeidsvoorwaarden, werkdruk, collega’s, werkzaamheden. Hij zit daarbij, gevoelsmatig, op de top van de berg van wat in zijn situatie mogelijk is zonder (bewust en/of onbewust) al te veel moeite te hoeven doen om die positie te behouden. Qua gedrag zien we dan ook veelal een dagelijks werkschema dat op routine wordt afgewerkt waarbij de houding behoudend, afwachtend en soms zelfs defensief is. Logisch want als je al op de top van je berg zit… kun je gevoelsmatig alleen nog maar naar beneden. De weerstand op mogelijke veranderingen is bij deze medewerkers niet direct zichtbaar omdat deze niet altijd hardop wordt geuit. Sterker nog, het komt niet zelden voor dat je deze medewerkers met een glimlach op de werkvloer ziet,… echter het werkelijke doorpakken op het ‘doen’ van de verandering ontbreekt vaak. Je zou kunnen spreken van een soort passief agressieve houding waarbij ze met een glimlach ‘ja’-zeggen, maar dat ze in de praktijk ‘nee’-doen. Ze zitten ‘op de kar’. Dit proces speelt zich regelmatig volledig onbewust af.

Bevlogen medewerkers!

Hoe anders is dit bij een bevlogen medewerker! In tegenstelling tot de voorgaande groep ervaart deze medewerker niet dat hij of zij op de top van de berg zit. Hij gelooft dat het beter, hoger, sneller, mooier kan en geniet van het klimmen, van de reis, het avontuur. Hij heeft de bergtop in het vizier en weet waarom hij daarheen wil. Hij werkt graag bij een bedrijf dat hem in staat stelt om samen met anderen dezelfde top te bereiken en draagt hier met plezier aan bij door datgene te doen waar hij goed in is en energie van krijgt. Hij geniet van het doen en kan hier volledig in opgaan (flow), hij is betrokken bij het bedrijf, collega’s en klanten. Hij is dagelijks bewust bezig met het doen wat nodig is om verder te komen (focus), is bovengemiddeld gericht op ontwikkeling en innovatie en is trots op behaalde (deel)resultaten. Zij trekken met plezier de kar. 

Bevlogenheid is de haast magische, state-of-mind die ontstaat wanneer mensen sterk betrokken zijn bij het werk omdat het bijdraagt aan het gezamenlijke hogere doel. Ze zijn daardoor zeer toegewijd.

Bevlogen medewerkers doen datgene waar ze plezier aan beleven en gaan helemaal opgaan in hun werk. Ze bruisen van energie, voelen zich krachtig en trots. Ze zijn vitaal.

We weten allemaal of we hebben allemaal het gevoel dat bevlogen medewerkers onderscheidend kunnen zijn voor een organisatie. Er wordt ook met enige regelmaat over gesproken en geschreven. Maar wat zijn bevlogen medewerkers nu eigenlijk?  Hoe weet je of iemand bevlogen is. En leveren bevlogen medewerkers nu echt een positieve bijdrage aan een organisatie?

 

 

Niet voor niets dat er de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar het fenomeen bevlogen medewerkers. Met zeer relevante informatie en conclusies.

Kenmerken bevlogen medewerkers

Bevlogen werknemers blijken veel energie en inspiratie te hebben, zijn enthousiast en tonen initiatief om te leren.

Bevlogen zijn in het werk heeft een aantal voordelen. Zo hebben bevlogen werknemers een positieve effect op productiviteit,  omzet en klanttevredenheid. Daarnaast melden ze zich minder vaak ziek, hebben in het algemeen minder snel een burn-out, zijn ze meer bereid om extra taken uit te voeren en andere collega’s te helpen. Ook tonen bevlogen werknemers meer initiatief om te leren omdat ze meer openstaan voor nieuwe informatie. 

Tot slot zijn ze meer betrokken bij de organisatie waardoor ze deze minder snel verlaten. 

Bevlogenheid is een motiverende gemoedstoestand en zegt iets over de gevoelens die worden ervaren tijdens het werken. Meer specifiek komt dat tot uiting in hun vitaliteit, toewijding en absorptie. 

 

Vitale medewerkers bruisen van energie, voelen zich sterk, kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met werken en beschikken over een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. 

Mensen met een hoge vitaliteit zijn een bron van inspiratie, stralen energie uit en zijn bereid te investeren in hun werk. 

Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk. Het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend en roept gevoelens van trots en enthousiasme op.   

Mensen met een hoge toewijding zijn enthousiaster en halen meer voldoening uit hun werk.

 

Absorptie, tenslotte, heeft betrekking op het op een plezierige en geconcentreerde wijze opgaan in het werk. Zodanig dat de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken. 

Bevlogen medewerkers blijken aanstekelijk te werken. Ze delen snel informatie en kennis. Bevlogen werknemers zijn hierdoor erg interessant voor organisaties, omdat deze kennisdeling voor betere prestaties in de organisatie en voor organisatieverandering zorgt. (Daarbij impliceert dat een gebrek aan kennisdeling een groot financieel risico is werknemers weg gaan).

Is bevlogenheid een vrij algemene term juist door deze verdere invulling kan er structureel aan gewerkt worden. Enerzijds kan er met een vragenlijst geïnventariseerd worden in hoeverre iemand inderdaad bevlogen is en anderzijds kan er gericht gewerkt gaan worden aan de verschillende onderdelen.

Bevlogen medewerkers leveren een positieve bijdrage aan de productiviteit, omzet en klanttevredenheid van een organisatie. Daarbij delen ze hun informatie op een goede manier waardoor organisaties zich sneller aan kunnen passen.

 

Reden om hier in een organisatie aandacht aan te besteden. Zeker in het digital tijdperk waarin de klant centraal komt te staan en organisaties zich permanent aan moeten passen.

Kenmerken bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers blijken meerdere voordelen te hebben:

1. Zijn meer betrokken bij het team en de organisatie

2. Hebben een lagere verloopintentie

3. Zijn beter en breder inzetbaar

4. Verzuimen minder (in duur en frequentie)

5. Worden positiever beoordeelt

6. Zijn prestatiegericht(er)

7. Tonen eigen initiatief

8. Staan open voor nieuwe informatie

9. Zijn eerder bereid om informatie te delen

10. Hebben een positief effect op productiviteit,  omzet en klanttevredenheid.

Slechts 14% is bevlogen

Het hebben van bevlogen medewerkers is dus zeer voordelig. Zowel voor de medewerkers zelf als voor de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Bij een representatieven steekproef onder de Nederlandse werkende bevolking bleek echter maar 14% als bevlogen te kunnen worden aangemerkt. (En een even groot deel heeft last van burn-out verschijnselen, het tegenovergestelde.)

Welke factoren spelen een rol

Juist bij de verdere digitalisering van de maatschappij hebben klanten/afnemers steeds minder contact met medewerkers. Dus als ze het wel hebben moet dat van een uitstekende kwaliteit zijn. Juist bevlogen medewerkers kunnen en zullen het verschil maken als het om de reputatie van een bedrijf gaat.

Meer dan relevant is de vraag hoe gericht te werken aan de bevlogenheid van medewerkers.

Naar de factoren die de bevlogenheid beïnvloeden zijn meerdere onderzoeken gedaan.

Er blijken vier factoren een rol te spelen.

Om te beginnen de eisen die het werk stelt. Anderzijds de factoren die medewerkers motiveren, de motivatoren. Daarnaast het  "mentaal kapitaal" van de medewerker (dat zijn een aantal kenmerken waarover een medewerker al dan niet beschikt). Tot slot het leiderschap dat wordt getoond en invloed heeft op de andere factoren.

Werkeisen

Bij werkeisen gaat het om aspecten van het werk die moeite en energie kosten. Werkeisen zijn niet per definitie stressvol. Dat is alleen het geval wanneer de inspanningen om aan de eisen van het werk te voldoen te hoog zijn of wanneer er onvoldoende herstel plaatsvindt. Is dat gedurende een langere periode het geval, dan kan dit leiden tot mentale uitputting (burn-out).

Er kunnen meerdere bronnen zijn die stress veroorzaken. De top vijf is echter:

1. Veranderingen en het tempo waarin deze moeten gebeuren

2. De werkdruk en  de geestelijke belasting daarbij

3. Onduidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden

4. Bureaucratie

5. Conflicten (werk-gerelateerd maar ook in de privé-werksfeer)

 

Motivatoren

Bij motivatoren gaat het om die aspecten die functioneel zijn om aan de eisen van het werk te voldoen en/of de groei en ontwikkeling van werknemers te stimuleren.  Motivatoren bevorderen de bereidheid van werknemers om zich in te spannen en het werk goed te doen. 

Er zijn meerdere motivatoren die medewerkers kunnen helpen om goed om te gaan met de stress-factoren. De punten die hoog scoren zijn:

1. Steun van collega's

2. Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden

3. De juiste verwachting van anderen

4. Goede teamsfeer

5. Beschikken over de juiste hulpmiddelen

6. Passend werk

7. Een duidelijke richting (van het bedrijf)

8. Gemeenschappelijke waarden

Mentaal kapitaal

Hierbij gaat het om de eigenschappen die medewerkers hebben zodat zij zich prettig voelen op het werk, beter kunnen omgaan met moeilijkheden en het verbeteren van hun prestaties. 

Met name de volgende eigenschappen bevorderen het mentaal kapitaal van medewerkers: 

1. Weerbaarheid

2. Optimistische aard

3. Flexibiliteit

4. Zelfverzekerdheid

 Motivatoren versterken het mentaal kapitaal van werknemers en hebben direct effect op de bevlogenheid.  

Bevlogen medewerkers ontstaan niet zomaar. Het is een samenspel tussen medewerkers en managers, waarbij managers vooral een ondersteunende en faciliterende rol hebben.

Het creëren van bevlogen medewerkers

Goed geformuleerde doelen zijn het vertrekpunt. Doelen zijn goed als ze zo specifiek mogelijk zijn. Doelen ook die enerzijds uitdagend zijn zodat er graag een stap extra gezet wordt. Anderzijds ook haalbaar zodat medewerkers deze accepteert en er vol zelfvertrouwen mee aan de gang gaan.

 

Daarnaast zijn er een aantal elementen in de voorwaardelijke sfeer. Om te beginnen is dat het selecteren van de juiste medewerker. Zijn zij kundig om de doelen te halen? Zijn ze bereid en bekwaam om de persoonlijke-, team- en organisatiedoelstellingen te halen. Evident is ook de doelen worden geaccepteerd.

Ten slotte zorgt directe feedback voor de juiste sturing naar de resultaten. Goede feedback is daarbij essentieel. Goede feedback is feedback die leidt tot  daadwerkelijke gedragsveranderingen en daarmee tot betere resultaten.

Het behalen van prestaties én de waarderingssystemen van de organisatie zorgen voor een positief effect (zelfwaardering en tevredenheid) van de medewerker. Het systeem van belonen richt zich idealiter op medewerkers die extrinsiek worden gemotiveerd (zoals een bonus) én op medewerkers met een intrinsieke motivatie (bv. waardering).

 

Het halen van goede en mooie resultaten leidt uiteindelijk ook tot meer bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zorgen ervoor dat men zich nét wat meer zal inzetten voor de organisatie. Medewerkers die bevlogen zijn zijn trots op de resultaten die ze samen met de organisatie realiseren. Met de resultaten en hun zelfvertrouwen gaan ze op zoeken naar nieuwe mogelijkheden, betere resultaten en verbeteringen zodat de cirkel weer rond is.

Leiderschap

Goed leiderschap kan de bevlogenheid bevorderen. Met name als de leider in staat is om:

1. te verbinden zodat er goed samengewerkt kan worden met anderen

2. voor autonomie te zorgen zodat medewerkers zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk kunnen verrichten

3. te werken aan de competentie's van medewerkers zodat zij hun werk goed kunnen en willen doen en daar ook voortgang in willen boeken.

Samen met de motivatoren  kunnen bevlogen leiders het mentaal kapitaal van werknemers bevorderen.

Bevlogen leidinggeven is vooral het bevorderen en onderhouden van de motivatoren.

 

Bevlogen leiderschap

Met bevlogen medewerkers kunnen organisaties het onderscheid maken ten opzichte van andere ondernemingen. Aan bevlogenheid kan gericht gewerkt worden door: 

1. Het beperken van de stressfactoren

2. Het verbeteren van de motivatoren

3. Het vergroten van het mentaal kapitaal

4. Het tonen van het juiste leiderschap

Het slechte nieuws is dat slechts 14% van de medewerkers in Nederland bevlogen zijn. Het goede nieuws is dat er dus ook zeer veel ruimte is voor verbeteringen.


Test

Om de bevlogenheid van medewerkers te meten is een test ontwikkeld (17 vragen, 5 minuten tijd)). Wil je inzicht in de bevlogenheid in jouw organisatie, stuur me dan even een mail.

 

Nieuw boek

Dit onderwerp wordt opgenomen in een nieuw boek. Onderwerp is het concreet realiseren van groei in en met de organisatie. Concreet wat moet er gebeuren om klanttevredenheid, medewerkers-bevlogenheid, omzet en rendement daadwerkelijk te laten groeien.

Bronnen

Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van een redelijk aantal bronnen. Het steeds vermelden beïnvloedt de leesbaarheid van het artikel. Reden om ze niet op te nemen. Wil je ze weten laat het me dan even weten en ik stuur je de bronnenlijst